Mätning på båtars bottenfärg

JBS har genomfört s.k. XRF mätning som visar biocidhalter för koppar, zink, bly och tenn på ca 230 båtar i hamnen. 
Resultaten per medlemsnummer finns på Hemsidans flik Medlemmarnas sidor/Hamnen/Övrigt. Det finns också gränsvärden som anger saneringsbehov.

 

Styrelsen planerar göra ny mätning vintern 2018/2019 av ännu ej mätta båtar. Mer info om detta kommer inom kort.

 

Sanering av båtskrov från biocidfärger hos JBS

Båtar med uppmätta TBT halter måste saneras senast 2019 (båtar med TBT sjösätts inte 2019 utan speciellt tillstånd).

 

För båtar med koppar och zinkhalter över de av JBS satta gränsvärdena måste saneras senast 2020.

 

Hur ska man då sanera?

 

Transportstyrelsen rekommenderar följande saneringsmetoder:

  • i första hand skrapning med färgborttagningsmedel
  • i andra hand slipning (med maskin/dammsugare enligt JBS)
  • i sista hand blästring (då med yrkesfolk)

 

Det är viktigt att se till att borttagandet sker på ett miljö och hälsosäkert sätt, med rätt utrustning och skyddsåtgärder. Annars finns risk att att de giftiga partiklarna påverkar både miljön och hälsan för de som utför arbetet negativt. Felaktigt utförd borttagning kan utgöra större miljö och hälsopåverkan än att låta färgen sitta kvar.

 

Transportstyrelsen rekommenderar INTE att använda täckfärg som försegling av gamla biocidfärglager. Detta p g a metoden inte anses vara verifierad.

 

Skrapning

Skrapning med hjälp av färgborttagningsmedel anses vara den mest miljömässiga metoden.

 

Medlet läggs på en bit i taget och får verka en viss tid. Därefter skrapas det upplösta färglagret bort med en båtskrapa. Helst ska man fångaupp skrapet i en hink under skrapan men också fånga upp skrapet på en markpresenning för senare omhändertagning som farligt avfall.

 

Alla stora färgtillverkare har borttagningsmedel av olika slag där man följer tillverkares anvisning hur man ska använda medlet.

 

Lefant har en instruktionsfilm på sin hemsida hur man använder deras medel, se via länken http://www.lefant.se/produkter/lefant-paint-remover/

 

Man kan också göra sitt eget borttagningsmedel genom att blanda kaustiksoda och tapetklister. Tapetklistret blandas i till en lagom trögflytande konsistens för att bli lättare att stryka på.

 

En klubbmedlem skrapade sin båt hösten 2017 och har dokumenterat hur han gjorde, läs om det här.

 

Vid användning av borttagningsmedel ska skyddsutrustning användas!!

Jbs har en andningsmask att låna ut.

 

Slipning

JBS tillåter inte torrslipning eller våtslipning för hand då det är praktiskt svårt att ta hand om slipavfallet.

 

Slipning ska göras med slipmaskin försedd med damsugsanslutning och dammsugaren måste vara av industristandard med kvalificerat partikelfilter. Båten måste också täckas in, dels med in markpresenning under vagga/bockar och dels längs sidorna för att förhindra att slipdamm förorenar grannbåtar. Slipdammet ska hanteras som miljöfarligt avfall.

 

JBS har köpt in bra utrustning som medlemmar kan låna till en symbolisk avgift.

 

Vid slipningen bildas fint osynligt damm som passerar partikelfiltret och bra skyddsutrustning med andningsmask av god kvalitet måste användas. JBS har en andningsmask att låna ut.

 

P g a det fina dammet som passerar partikelfiltret avråder JBS från att medlemmar maskinslipar båtar med TBT p g a dess extrema giftighet.

 

Andra former av slipning. Torrslipning för hand, maskinslipning utan dammsugare samt våtslipning tillåts inte hos JBS då det inte går att säkerställa att avfallet inte sprider sig i luften och på marken.

 

Blästring

Blästring kommer att arrangeras hösten 2019 i klubbens regi med Storstockholms Blästringsservive och på liknande sätt som 2017.
LOVA bidrag bidrag ges till båtarna. 

 

Här kan du läsa mer om processen.

 

Försegling med täckfärg

Metoden är angiven i EU-förordningen och ingen myndighet har uttalat något direkt förbud men JBS avråder från försegling men täckfärg så länge myndigheterna har sin negativa inställning till metoden. Ett regelrätt myndighetsförbud är inte uteslutet bli infört.

 

Slipning/målning med Båtvårdsspecialisten

Våren 2018 anlitade JBS företaget Båtvårdsspecialisten som genomförde epoxibehandling av båtar som blästrades hösten 2017.

 

Samma firma anlitas nu för att genomföra sanering med maskinslipning  2018 och firman anlitas också för att göra efterföljande epoxibehandling  av de sanerade båtarna. LOVA bidrag ges för detta. 

 

JBS kommer inte att genomföra ytterligare slipning med hjälp av Båtvårdsspecialisten.