Stadgar och Föreskrifter

Stadgarna med tillhörande föreskrifter beskriver hur klubben är organiserad och sköts.
Stadgeändringar och avgifter beslutas på JBS årsmöten, föreskrifter beslutas av styrelsen.
Styrelsen ger information på möten, i JBS-bladet, på hemsidan mm när stadgar och föreskrifter förändras.
Medlem som begär inträde i JBS förbinder sig att följa gällande stadgar och föreskrifter.

Gällande stadgar hittar du här

Följande föreskrifter gäller som tillägg till stadgarna:

Följande arbetsbeskrivningar gäller som tillägg till stadgarna: