Mastkran med el.vinsch

ANVÄNDNING OCH HANDHAVANDE AV JBS MASTKRAN MED EL. VINSCH

Allmänt
Vinschen är avsedd för max last 275 kg

Skydd

El. vinschen är försedd med olika säkerhetsskydd
– Belastningsbegränsare som är inställt för vikt större än ca 350 kg
– Övre ändstopp när kroken är ca 1 m under mastbommen
– Nedre ändstopp när kroken är ca 0,3 m över bryggan
– Nödstopp, röd knapp
– Huvudströmbrytare på baksidan av vinschlådan
– Vinschlådan med manöverpanel är låst med medlemsnyckel
Om något skydd löser ut görs återställning genom att vrida på nödstoppsknappen eller stänga av/sätta på huvudströmbrytaren men först måste orsaken kontrolleras.
Vid problem, kontakta varvschef.
Vid elavbrott och fel kan nedhalning ske med frikopplingsspak på vinschlådans högersida.

Manövrering

– Rattinställning av hastighet från låg ca 2 m/min till hög ca 6 m/min – Vit pilknapp för upp – Svart pilknapp för ned

Användning (se även skyltar på mastkranen)
El. vinschen får endast användas av medlem som deltagit i JBS utbildning för handhavande. Minst 2 personer vid av/ påmastning men tre rekommenderas;
en för manövrering = operatör, en för mastfot och en för förstag.
Operatören är ansvarig för att denna förskrift följs samt för allmän säkerhet!
(Medlem ska gå igenom handhavande med operatör som inte själv deltagit i JBS utbildning). – Endast separat mast-sling får användas runt masten (inte mastvajern) och placeras något högre än mastens tyngdpunkt
– Kolla extra noga att inget sitter fast när el. vinschen manövreras eftersom man inte känner dragkraften som vid manuell vinsch. Operatören måste hela tiden se masten.
– Börja inte lyfta masten förrän den har fästs på rätt sätt med slingen och att alla personer har avlägsnat sig från riskzonen
– Ingen person under hängande last och ingen person får lyftas med vinschen
– Hängande mast får inte lämnas obevakad
– Låt manöverpanelen sitta kvar i vinschlådan vid användning
– Använd hellre låg fart än för hög hastighetsinställning
– Kontrollera att lin ut/upprullning sker med sträckt lina

Övrigt

Är du osäker på något eller får problem, kontakta varvschef Kent Hedberg 0709509092