Östra Mälarens vattenskyddsområde

 

VATTENSKYDDSOMRÅDE
Östra Mälaren är vattenskyddsområde för att skydda vårt dricksvatten. Vår hamn ligger inom vattenskyddsområdet. Vad det innebär kan du läsa på Länsstyrelsens hemsida.

I föreskrifterna finns angivet risk för tillförsel/spridning av förorenande ämnen till yt- och grundvatten. Det är således absolut förbjudet att släppa ut miljöfarliga ämnen exempelvis diesel/bensin, glykol, smörjolja i hamnområdet eller i vattnet. Om det står oljehaltigt vatten i ditt kölsvin pumpa aldrig ut det i Mälarens vatten.

Om du har glykol i kylsystemet, kör motorn på land innan sjösättningen och samla upp den glykolhaltiga vätskan som sedan lämnas i miljöstationen. 

ANMÄLAN OM OLYCKSHÄNDELSE:

Olyckshändelse, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening, ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. 

Larmrutiner vid risk för miljöolycka
Om du orsakar eller upptäcker ett större utsläpp som kan vara en risk för miljön måste du agera:
• Ring SOS Alarm 112
• Ring Görvälnverkets driftcentral 08-50525401 (bemannad dygnet runt)
• Ring miljöombud eller varvschef
• Ring kommunens servicecenter 08-58028500 (under kontorstid)

För att begränsa skadan använd lämpligt saneringsmaterial som finns i miljöstationen medan du väntar på räddningstjänsten/kustbevakningen.

DRICKSVATTEN
Hur produceras vårt dricksvatten i Görvälnverket? Vilka miljörisker finns det i östra Mälarens vattenskyddsområde? En presentation från Norrvatten, läs här.