Miljöolycka och sanering

Utsläpp av dieselolja/bensin utgör det största kemiska hotet mot våra vatten.

Ca 1 liter olja kan teoretiskt förstöra 100.000 m3 dricksvatten. Därför är det viktigt att mycket snabbt och effektivt begränsa oljespill i vatten eller på land.

Larmrutiner vid risk för miljöolycka
Om du orsakar eller upptäcker ett större utsläpp som kan vara en risk för miljön måste du agera:

• Ring SOS Alarm 112
• Ring Görvälnverkets driftcentral 08-50525401 (bemannad dygnet runt)
• Ring miljöombud eller varvschef
• Ring kommunens servicecenter 08-58028500 (under kontorstid)
För att begränsa skadan använd lämpligt saneringsmaterial som finns i miljöstationen medan du väntar på räddningstjänsten/kustbevakningen.

Åtgärder vid utsläpp
För mindre utsläpp som du själv kan ta hand om, finns det Ecobark i miljöstationen (vänstra kortsidan). Strö ut bark över det förorenade området. Efter ca 15 minuter samlar du upp barken (håvar och plastsäckar finns också i miljöstationen). Den använda barken kan komposteras på plats bakom masthuset eller kastas i sopcontainern. Om du har använt mycket Ecobark ring miljöombuden så fyller vi på. För större utsläpp använd klubbens 25-meterslänsar som finns i miljöstationen. Lägg dem runt hela utsläppet, om det behövs kan två länsar kopplas ihop.

Olje- och dieselspill i kölsvinet tar du enkelt och miljöanpassat bort med hjälp av Abtek-länsar eller motsvarande. Använda länsar går bra att kompostera eller kasta i sopcontainern. Det finns oljeabsorbentdukar för ca 10 kr att köpa i båttillbehörsaffärer. Ha alltid en duk i kölsvinet för att suga upp olja ur vattnet.

OBS!  Förorenat vatten från kölsvinet får inte pumpas ut i sjön.