Sanering av biocidfärger

JBS genomförde 2017 s.k. XRF mätningar som visar biocidhalter för koppar, zink, bly och tenn på ca 230 båtar i hamnen. 
JBS har 2019 genomfört ytterligare XRF-mätningar på ca 70 båtar, i huvudsak trailerbåtar.
Resultaten per medlemsnummer finns på Hemsidans flik Medlemmarnas sidor/Hamnen/Övrigt. 

JBS planerar inte att genomföra fler XRF-mätningar utan nya båtar som inte är XRF-mätta ska bottenfärgsdeklareras av båtägaren genom att fylla i Deklaration av bottenfärg som lämnas till styrelsen. Vet man inte vilken färg som finns på skrovet måste båten saneras.

Gränsvärden för sanering hos JBS
Transportstyrelsens är ansvarig myndighet med projekt ”Skrovmålet” för att sätta gränsvärden för sanering av biocidfärger och planerar göra detta under 2020.

Under tiden har JBS ansatt egna gränsvärden som gäller.

Baserat på ett nyligen utkommet dokument från Stockholms stads miljöförvaltning för rådgivande gränsvärden har JBS höjt gränsen för TBT.

Gällande värden för JBS är nu:
 100 mikrogram/cm2 för TBT (tenn)
1000 mikrogram/cm2 för koppar
 2500 mikrogram/cm2 för zink

Gränsvärdena gäller generellt för det framräknade medelvärdet av alla mätpunkter, dock kan höga hot spots kräva sanering vilket får bedömas från fall till fall.

Gränsvärdena gäller alltid för Mälarbåtar medan s k Östersjöbåtar inte behöver sanera koppar och zink.

Sanering av båtskrov från biocidfärger hos JBS
Båtar med uppmätta TBT halter 2017 måste saneras senast 2019 (båtar med TBT sjösätts inte 2020 utan speciellt tillstånd).
Båtar som mättes 2019 ska vara sanerade innan sjösättning 2020.

Mälarbåtar med koppar och zinkhalter över de av JBS satta gränsvärdena måste saneras senast 2020.

Dessa är krav från Järfälla kommuns miljöförvaltning och  JBS har utlovat detta i en handlingsplan för utfasning av biocidfärger.

 Hur ska man då sanera?
Transportstyrelsen rekommenderar följande saneringsmetoder:

 • i första hand skrapning med färgborttagningsmedel
 • i andra hand slipning (med maskin/dammsugare enligt JBS)
 • i sista hand blästring (då med yrkesfolk). OBS JBS tillåter numera inte blästring på JBS hamnområde.

Det är viktigt att se till att borttagandet sker på ett miljö och hälsosäkert sätt, med rätt utrustning och skyddsåtgärder. Annars finns risk att de giftiga partiklarna påverkar både miljön och hälsan för de som utför arbetet negativt. Felaktigt utförd borttagning kan utgöra större miljö och hälsopåverkan än att låta färgen sitta kvar. 

Transportstyrelsen rekommenderar INTE att använda spärrfärg som försegling av gamla biocidfärglager. Detta p g a metoden inte anses vara verifierad.

Skrapning
Skrapning med hjälp av färgborttagningsmedel anses vara den mest miljömässiga metoden och har den fördelen att de giftiga färgresterna snabbt och lätt kan samlas  och lämnas in som farligt avfall med liten risk för spridning.

Medlet läggs på en bit i taget och får verka en viss tid. Därefter skrapas det upplösta färglagret bort med en båtskrapa. Helst ska man fånga upp skrapet i en hink under skrapan men också fånga upp skrapet på en markpresenning för senare omhändertagning som farligt avfall.

  Alla stora färgtillverkare har borttagningsmedel av olika slag där man följer tillverkares anvisning hur man ska använda medlet.

  Lefant har en instruktionsfilm på sin hemsida hur man använder deras medel, se via länken http://www.lefant.se/produkter/lefant-paint-remover/

  En klubbmedlem skrapade sin båt hösten 2017 och har dokumenterat hur han gjorde, läs om det här.

  Vid användning av borttagningsmedel ska skyddsutrustning användas!! JBS har en andningsmask att låna ut.

  Slipning
  Slipning ska göras med slipmaskin försedd med dammsugsanslutning och dammsugaren måste vara av industristandard med kvalificerat partikelfilter. Båten måste också täckas in, dels med in markpresenning under vagga/bockar och dels längs sidorna för att förhindra att slipdamm förorenar grannbåtar. Slipdammet ska hanteras som farligt avfall.

   JBS har en bra slipdammsugare med avancerat partikelfilter som medlemmar kan låna. Även slipmaskin finns för utlåning.

   Vid slipningen bildas fint osynligt damm som passerar partikelfiltret och därför måste bra skyddsutrustning med andningsmask av god kvalitet användas. JBS har en andningsmask att låna ut.

  P g a det fina dammet som passerar partikelfiltret avråder JBS från att medlemmar maskinslipar båtar med TBT p g a dess extrema giftighet.

  Andra former av slipning som torrslipning för hand, maskinslipning utan dammsugare samt våtslipning tillåts inte hos JBS då det inte går att säkerställa att avfallet inte sprider sig i luften och på marken.

  Blästring
  Blästring  har arrangeras  i klubbens regi 2017 och 2019 med LOVA-bidrag.
  Ingen mer blästring är planerad i JBS regi och det är inte tillåtet att blästra i egen regi på JBS hamnområde.

  Användning av spärrfärg
  Transportstyrelsen och andra myndigheter avråder från att använda spärrfärg som saneringsmetod då det i nuläget är oklart om de spärrfärger som finns för fritidsbåtar verkligen är effektiva mot TBT-läckage och det är osäkert på om det fungerar speciellt efter maskinborsttvätt.

  JBS kan därför inte rekommendera sina medlemmar att använda spärrfärg, men det är inte förbjudet att göra det. Man gör det på egen risk eftersom myndigheterna senare kan förbjuda metoden.
  En EU förordning anger en speciell spärrbeläggning eller spärrfärg som förhindrar läckage av TBT som en metod för handelsflottan.

  Om man väljer metoden med spärrfärg är det viktigt att det görs på rätt sätt. JBS krav för använda spärrfärg finns här.

  Slipning/målning med externa företag
  JBS har anlitat ett externt företaget som genomförde epoxibehandling av båtar som blästrades hösten 2017.
  Samma företag har anlitats för att genomföra sanering med maskinslipning 2018 och därefter också för att göra efterföljande epoxibehandling av de sanerade båtarna.
  Av olika skäl har JBS valt att inte anlita detta företag för nya uppdrag.

  JBS har inga planer att arrangera ny maskinslipning/målning med andra företag men kan ge tips till medlemmar som vill ha hjälp med epoximålning  våren 2020.

  Sanerad båtbotten
  Vid sjösättning eller på fråga ska medlem uppge ;
  Mälar- eller Östersjöbåt, om botten målats och i så fall med vilken färg. Klicka här för att se vilken information som förs in i BAS. 

  Båt som har sanerats kan få ett certifikat, kontakta vice ordföranden eller miljöombud.