Sanering av biocidfärger

Med sanering menas här att avlägsna alla färglager in till gelcoat, metall eller trä. Det vill säga till skrovets grundmaterial.

Saneringsinformation i BAS
Din båts saneringsstatus lagras i BAS. Den har tidigare visats i fältet Båtnamn men flyttats till fältet ”Bott.färgbehandlad”. Den senare kan f.n. inte ses av medlem men JBS hoppas att en framtida uppdatering av BAS kan ge dig bättre information. Du kan se vilken information som lagras i dokumentet ”Bottenfärgsklasser” som du hittar i flik Hamnen/Köpa och ta in båt till JBS

XRF-mätning
JBS har genomfört ett flertal omgångar av s.k. XRF mätning som visar biocidhalter för bl.a. koppar, zink, bly och tennorganiska föreningar på > 300 båtar i hamnen. 
Resultaten per medlemsnummer finns på hemsidans flik Hamnen/Övrigt. 
Medlemmar har även i egen regi genomfört sådana mätningar, resultaten av dessa redovisas på medlemmens BAS-konto.

JBS planerar i nuläget inte att genomföra fler XRF-mätningar utan nya båtar som inte är XRF-mätta ska bottenfärgsdeklareras av båtägaren genom att fylla i en bottenfärgsdeklaration som lämnas till hamnkapten. Vet man inte vilken färg som finns på skrovet måste båten saneras.

Gränsvärden för sanering hos JBS
Transportstyrelsens är ansvarig myndighet med projekt ”Skrovmålet” för att sätta gränsvärden för sanering av biocidfärger och planerade att göra detta under 2020. Projektet är dock försenat.

Tills nationella gränsvärden finns angivna har JBS ansatt samma gränsvärden som angivits av Stockholms stads miljöförvaltning .

Gällande värden för JBS är fr.o.m. 2022 och tillsvidare:
100 (µg) mikrogram/cm2 för TBT (tenn)
1000 (µg) mikrogram/cm2 för koppar
2500 (µg) mikrogram/cm2 för zink

Gränsvärdena gäller generellt för det framräknade medelvärdet av alla mätpunkter, dock kan höga hot spots kräva sanering vilket får bedömas från fall till fall.

Gränsvärdena gäller alltid för Mälarbåtar medan s k Östersjöbåtar inte behöver sanera koppar och zink.

Sanering av båtskrov från biocidfärger
Alla båtar på JBS ska sedan 2021 vara biocidfria eller XRF-mätta med resultat under ovan angivna gränsvärden. Inga båtar med okända bottenfärgslager kommer ges tillträde till JBS område – sanering måste ske INNAN tillträde medges – kontakta hamnkapten (hamnkapten@jbs.nu).

Ovan är krav från Järfälla kommuns miljöförvaltning. JBS har genomfört detta enligt en handlingsplan för utfasning av biocidfärger.

 Hur ska man då sanera?
Transportstyrelsen rekommenderar följande saneringsmetoder:

 • i första hand skrapning med färgborttagningsmedel
 • i andra hand slipning (med maskin/dammsugare enligt JBS)
 • i sista hand blästring (då med yrkesfolk). 
 • i samtliga fall med marken under och omkring täckt för uppsamling.

Det är viktigt att se till att borttagandet sker på ett miljö- och hälsosäkert sätt, med rätt utrustning och skyddsåtgärder. Annars finns risk att färgrester, partiklar/damm påverkar både miljön och hälsan för de som utför arbetet negativt. Felaktigt utförd borttagning kan utgöra stor miljö- och hälsopåverkan. 

Transportstyrelsen rekommenderar INTE att använda spärrfärg som försegling av gamla biocidfärglager. Detta p.g.a. att metoden inte anses vara verifierad. Läs mer under tillåtna bottenfärger.

Skrapning
Skrapning med hjälp av färgborttagningsmedel anses vara den mest miljömässiga metoden och har den fördelen att de giftiga färgresterna snabbt och lätt kan samlas upp och deponeras som farligt avfall (minska risk för vidare spridning).

Medlet läggs på ett mindre område och får verka en viss tid. Därefter skrapas det upplösta färglagret bort med en båtskrapa. Helst ska man fånga upp skrapet i en hink under skrapan men också fånga upp skrapet på en markpresenning för senare omhändertagning som farligt avfall.

  Alla stora färgtillverkare har borttagningsmedel av olika slag där man följer tillverkares anvisning hur man ska använda medlet.

  Lefant har en instruktionsfilm på sin hemsida hur man använder deras medel, se via länken http://www.lefant.se/produkter/lefant-paint-remover/

  En klubbmedlem skrapade sin båt hösten 2017 och har dokumenterat hur han gjorde, läs om det här.

  Slipning
  Slipning görs lämpligen med slipmaskin försedd med dammsugsanslutning. Endast dammsugare av industristandard med kvalificerat partikelfilter får användas.

  Andra former av slipning som torrslipning för hand, maskinslipning utan dammsugare samt våtslipning är inte tillåtet (då det inte går att säkerställa att avfallet inte sprider sig i luften och i marken).

  Blästring
  Blästring av båtens botten kan göras hos professionella företag. Fråga gärna kompisar eller hamnkapten om tips på företag.

  Användning av spärrfärg, s.k. täckmålning
  Transportstyrelsen och andra myndigheter avråder från att använda spärrfärg som saneringsmetod då det i nuläget är oklart om de spärrfärger som finns för fritidsbåtar verkligen är effektiva och det är osäkert på om det fungerar speciellt efter maskinborsttvätt.

  JBS kan därför inte rekommendera sina medlemmar att använda spärrfärg, men det är inte förbjudet att göra det. Dock får TBT över gränsvärdet 100 (µg) mikrogram/cm2 inte täckmålas. Täckmålning görs på egen risk eftersom myndigheterna senare kan förbjuda metoden.

  Om man väljer metoden med spärrfärg är det viktigt att det görs på rätt sätt. JBS krav för använda spärrfärg finns här.