Miljöansvar

Både båtklubben och du som båtägare behöver ta miljöansvar för att inte förorena det som vi värderar högst – vår vattenmiljö. För att skydda miljön måste vi följa de råd som Järfälla kommun och båtklubbarna tillsammans kommit överens om (informationsbladet nedan) samt de miljöföreskrifter som gäller för JBS.
Båtklubben tar också sitt miljöansvar vid de miljöinspektioner  som Järfälla kommun genomför. Miljöombuden från klubbarna träffas och har också kontakt  med kommunen för att diskutera utvecklingen inom båtmiljöfrågor.

 

Klubben föregår också med gott exempel genom att använda alkylatbensin som är en mycket renare bensin. Den används till utombordaren på bojflotten, jollesektionens följebåtar och gräsklipparen. Alkylatbensin rekommenderas av Norrvatten eftersom vi har vårt hamnområde inom ett vattenskyddsområde. 

 

Värna din miljö – information från din kommun och båtklubbarna:

Här kan du öppna informationsbladet. Varje ny medlem får detta informationsblad i samband med första utskicket från klubben. Vid sanering av bottenfärger gäller instruktioner som finns under Miljö fliken Sanering av bottenfärger.

Avfallsplan med karta

Varje båtklubb måste enligt Sjöfartsverkets föreskrifter ha en avfallsplan med tillhörande karta som ska uppdateras var tredje år. 

 

Vad säger lagen? Här kan du läsa ett faktablad om miljöbalkens allmänna hänsynsregler.