Miljöansvar

Både båtklubben och du som båtägare behöver ta miljöansvar för att inte förorena det som vi värderar högst – vår vattenmiljö. Ett sätt som du kan göra för att skydda miljön, är att följa de råd som Järfälla kommun och båtklubbarna tillsammans kommit överens om (informationsbladet nedan). Båtklubben tar sitt miljöansvar genom att skicka en miljörapport varje år till Järfälla kommun. Alla miljöombuden från klubbarna träffas en gång årligen hos kommunen för att diskutera utvecklingen inom båtmiljöfrågor.

 

Klubben föregår också med gott exempel genom att använda alkylatbensin som är en mycket renare bensin. Den används till utombordaren på bojflotten, jollesektionens följebåtar och gräsklipparen. Alkylatbensin rekommenderas av Norrvatten eftersom vi har vårt hamnområde inom ett vattenskyddsområde. 

 

Värna din miljö – information från din kommun och båtklubbarna:

Här kan du öppna informationsbladet. Varje ny medlem får detta informationsblad i samband med första utskicket från klubben. På baksidan på bladet finns en instruktion hur man gör i samband med avskrapning och slipning av färger för att dessa inte ska förorena marken och i förlängningen vårt dricksvatten. 

Miljörapporter

Inskickade miljörapporter 2005200620072008

Avfallsplan med karta

Varje båtklubb måste enligt Sjöfartsverkets föreskrifter ha en avfallsplanmed tillhörande karta som ska uppdateras var tredje år. JBS avfallsplan gäller t o m 2014. 

 

Vad säger lagen? Här kan du läsa ett faktablad om miljöbalkens allmänna hänsynsregler.